Skip links

Aplikasyon Krokisi Nedir?

2010/4 Sayılı Genelgede;

Aplikasyon; “Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu plânındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesini”

Aplikasyon krokisi ise; “Parselin aplikasyon ölçü değerleri ile parsel sınır noktalarının sabit tesislere ve kontrol noktalarına bağlı olarak zeminde alınan röperli ölçülerini gösteren krokiyi” İfade eder, şeklinde tanımlanmıştır.
2010/4 sayılı genelge aplikasyonu; talebe bağlı olarak yapılacak işlemlerden olarak belirlenmiştir. Lisanslı büroların kurulduğu yerlerde aplikasyon için ilk başvuru bu büroya (bürolardan birine) yapılır. Eğer Lisanslı büro kurulmamışsa aplikasyon işlemi için başvuru kadastro müdürlüğüne yapılır.
Aplikasyon işleminin tescil yönü olmadığından işlem; başvurunun yapıldığı lisanlı büro ya da kadastro müdürlüğünde tamamlanır.
b) Başvuruda bulunacak belgeler;

Talebe bağlı işlemlerle ilgili en son düzenlemeyi içeren 2010/4 sayılı genelgenin 7’nci maddesi şu şekildedir;

Yapılacak işlemin türüne bakılmaksızın aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin istenilmesi zorunludur. Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.
Talebin gerçek veya tüzel kişilerce yapılması halinde;

1.1. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği.

1.2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği.

1.2.1 – Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği.

1.2.2 – Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.

1.2.3 – Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.
(2) TAKBİS’e bağlı olan ve ilgili tapu müdürlüğündeki tapu kayıt bilgilerine ulaşılabilen kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydı istenmez. Tapu senedi veya tapu kayıt örneği kadastro müdürlüğünce TAKBİS’ de sorgulanarak kontrol edilir.

(3) Talebe bağlı işlemlerde, her talebe ait malikin T.C. kimlik numarası ile taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi/köyü, ada ve parsel numarasına ait bilgilerinin bulunduğu çizelge doldurularak TAKBİS’e kaydedilmek üzere her ayın sonunda ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir.
c) İzlenecek Yol
Aplikasyon işleminde izlenecek yol Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan 2011 tarihli “KADASTRO İŞLEMLERİ REHBERİ”nde şu şekilde yer almıştır;
1) Taşınmaz malın maliki veya hissedarlardan biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat ve yasal temsilcisi aracılığı ile lisanslı büro ya da kadastro müdürlüğüne talepte bulunulur. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.)
2. a) Talep lisanslı büro tarafından karşılanıyorsa;
– Lisanslı mühendis ya da görevlendireceği personel tarafından, gelen talep değerlendirilir. Talebin uygunluğunun anlaşılması halinde; talep “Kadastro Teknik Hizmetleri Kayıt Defteri”ne kaydedilerek işleme fen kayıt numarası verilir. “TİP SÖZLEŞME” düzenlenerek lisanslı büro yetkilisi ve talep sahibi tarafından karşılıklı imzalanır. (Sözleşmenin aslı büroda arşivlenir.)
– O yıl için belirlenmiş olan “hizmet bedeli” tahsil edilir.
– Aplikasyon için gerekli teknik belgeler kadastro müdürlüğünden temin edilir.

2. b) Talep kadastro müdürlüğü tarafından karşılanıyorsa;
– Kadastro müdürü ya da ya da görevlendireceği personel tarafından, gelen talep değerlendirilir. Talebin uygunluğunun anlaşılması halinde;
– Döner sermayesi tahakkuk edilip, tahsili sağlanır.
– Talep için “istem belgesi” düzenlenip, “Tapu Fen İşleri Kayıt Defteri”ne kaydı yapılır.

3) Lisanslı büro ya da kadastro müdürlüğü tarafından; talebin karşılanacağı gün ve saat ilgili idareye / talep sahibine bildirilir.
4) Gerekli inceleme ve ön hazırlıklar yapılır
5) İşlem yapılacak parselde teknik bir hatanın olup olmadığı kontrol edilir. Taşınmaza ilişkin teknik bir hatanın tespiti halinde öncelikle hata ilgili mevzuatınca düzeltilir.
6) Aplikasyon işlerinde özellikle bir sınırda ihtilaf varsa ihtilaflı sınırın sözlü olarak belirtilmesi gerekir.
7) Taşınmaz malın hisseli ise, hissedarların hissesi oranında aplikasyon işlemi yapılmaz.
8) Talep sahibi (İlgili kişi/kamu kurum ve kuruluşları …) istem belgesinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile taşınmaz malın mahalline gidilir.
9) Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirli olmayan köşe noktaları işaretlenir. Zeminde belirlenen parsel köşe noktalarında cephe kontrolü yapılır.
10) Aplikasyon işleminin bitiminden sonra 2 nüsha aplikasyon krokisi düzenlenir. Düzenlenen krokide aplikasyon ölçü değerleriyle birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarının koordinat değerleri ile Tapu Plânları Tüzüğü gereğince yapılan işlemin üretim yöntemine ve haritanın ölçeğine göre hesaplanan yanılma sınırlarının belirtilmesi esastır. Bu kroki yetkili lisanslı büro elemanları ya da kadastro elemanları ve ilgilisince imzalanır. İmar parsellerinin aplikasyonunda komşu parsel maliklerinin imzalarına gerek yoktur.
11) İlgilisinin talebi halinde aplikasyon işlemi sonunda aplikasyon krokisi niteliğinde olan röperli kroki verilir. Aplikasyon işleminin bitiminde ilgilisi, tarih belirtmek suretiyle, istem belgesinin ilgili bölümünü, aplikasyon krokisini aldığına dair imzalar.
12) İşlem kadastro müdürlüğü tarafından yapılmışsa; aplikasyon krokileri 2010/20 sayılı genelgenin 16’ncı madde 1’inci fıkrasında belirtildiği şekilde arşivlenir.
İşlem lisanslı büro tarafından yapılıyorsa Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Büroları hakkındaki Yönetmelik madde:42 ve 2010/13 sayılı genelgenin 51’inci maddesi gereğince arşivlenir.
Ayrıca yine aynı Yönetmeliğin 42/2’nci maddesi gereğince Aplikasyon krokilerinin onaylı bir örneği her ayın beşine kadar kadastro müdürlüğüne verilir.
d) İşlemin Mali Yönü;
İşlem Lisanslı büro tarafından yapılıyorsa; o yıl çin belirlenmiş olan “hizmet bedeli” tahsil edilir.
İşlem kadastro müdürlüğü tarafından yapılıyorsa; aplikasyon için, işlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye hizmet bedeli ilgilisi tarafından bankaya yatırıldıktan sonra talep alınır. Bu bedelin ödenmemesi halinde işlemler kayıt altına alınmaz.
Taşınmazın bulunduğu yer haricindeki, kadastro müdürlüklerine talepte bulunulması durumunda; talepte bulunulan kadastro müdürlüğü tarafından döner sermaye ücreti tahsil edilir.

* Döner Sermaye hizmet bedeli alınmaması gerekli taleplerde; İstem belgesinin “tutarı” bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılır (okul yeri, hükümet binası vb.).

Yorum yapın