Skip links

Sıkça Sorulan Sorular

Bize Ulaşın

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]

Müşteri Hizmetleri:

0 232 484 8800

Kentsel Dönüşüm kentin imar planına uymayan, ruhsatsız, sorunlu alanlarının daha sağlıklı, yaşanabilir ve planlara uygun olarak yeniden proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Amaç, kentin çeşitli açılardan eskimiş, yaşanabilir olmaktan çıkmış alanlarının yapılacak düzenlemelerle yenilenmesini sağlamaktır.Uluslararası ölçekte bu tür uygulamalara kentsel yenileme denilmesine rağmen, ülkemizde kentsel dönüşüm olarak bilinmektedir.

31 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, bugün halk arasında “Kentsel Dönüşüm Yasası” olarak bilinmektedir. Bu yasasıyla, kentlerdeki nitelikli yapı stokunun arttırılması ve düzenlenmesi ile deprem, sel, toprak kayması gibi doğal afetler nedeniyle oluşabilecek büyük yıkımların önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı kapsar. 

Riskli yapı 6306 sayılı Kanun'a göre riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere ve çalışmalara dayanılarak tespit edilen yapıyı veya yapıları kapsar. 

Bina taşıyıcı sistem özellikleri, bodrum katlar dahil yüksekliği 30 metre veya 10 katı geçmeyen az katlı binalarda inceleme katında (etrafı perdelerle çevrilmemiş en alt kat) ve tüm bodrum katlarda alınacak röleveye göre belirlenir. Orta ve yüksek katlı  binalarda her kata göre belirlenir.

6306 sayılı kanun kapsamında risk tespiti için 10 kata kadar ve 30 metreyi geçmeyen binalarda yalnızca kritik kattan laboratuvar çalışmaların (karot ve donatı tespiti) yapılması yeterlidir. 10 kattan fazla ve 30 metreyi aşan binalarda her kattan laboratuvar çalışması yapılması gerekir. 

Evet yapılabilir. Tüm maliklerin başvurusu zorunlu değildir.

Yapı maliklerinden en az 1 tanesinin gerekli evraklar ile Bakanlık tarafından lisanslandırılmış olan kurumumuz FER AY ANALİZ' e başvurması yeterlidir.
Fer Ay Analiz uzman teknik personelleri ve akredite laboratuvar ile birlikte binaya gidip ilgili incelemeleri yönetmelik kapsamında hazırlayarak, Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Müdürlüğüne veya ilgili belediyeye dosyayı teslim etmeye yetkili bir firmadır.

Riskli yapı tespiti için; talebe ilişkin dilekçe, güncel tapu durum belgesi, kimlik belgesinin fotokopisi, başvuruda bulunan vekil ise vekâlet örneği ve vekilin nüfus cüzdanı fotokopisi ve binaya ait Mimari ve Statik arşiv projeleri gereklidir.

Evet, Kentsel Dönüşüm kapsamında 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği esaslarına göre incelenmesi gereken yapılar için yaptırılır. Kentsel Dönüşüm kapsamında riskli bulunan binalar için muafiyetler, kira yardımı faiz desteği vb. avantajlar sağlanır. Risksiz bulunan yapılar depreme dayanıklıdır anlamı taşımadığı gibi kanunun sağladığı avantajlardan da faydalanamaz. 

Ruhsatlı ve ruhsatsız numaratajı bulunan tüm yapılar için riskli yapı tespiti yapılabilir.

Bina yıkıldıktan sonra ipotek hisseler üzerinde devam eder. İpotek binanın yıkılmasına engel değildir.

Hayır, mühendis kontrolünde taşıyıcı elemanın (kolon-perde) uygun noktasından (1/3' lük uzun kenar, donatı kesilmemesi) çalışma yapıldığı sürece zarar vermez. Binanın tüm taşıyıcı elemanlarının %5' in de yapılan çalışmalar binanın genel dayanımını etkilemeyecek kadar küçük olduğu gibi alınan bilgi (beton dayanımı, demirin miktarı ve durumu) yapı hakkında depreme karşı dayanıklılığına karar vermek için çok önemlidir. Bu bilgiler olmadan doğru bir karar verilemez. Yapılan Tahribatlı çalışmalar yüksek mukavemetli beton tamir harçlarıyla tamir edilmektedir. 

Hayır, riskli yapı tespiti sonucunda yapı riskli ise depreme dayanıksız bir yapı kabul edilirken, risksiz bulunan yapılar depreme dayanıklıdır anlamı taşımaz. 2018 TBDY esaslarına göre Deprem Performans Analizi yapılarak yapının depreme dayanıklılığı kontrol edilmelidir. Yapının depreme dayanıklıdır sonucu sadece 2018 TBDY esaslarına göre yapılan Deprem Performans Analizi sonucunda verilir. 

Evet, Riskli Yapı tespit edilen binalar 634 kat mülkiyet kanunda belirtilen 4/5 çoğunluk ile veya mahkeme yoluyla karar alınması durumunda teknik olarak uygunsa güçlendirme yapılabilir.

Hayır, riskli yapı şerhi düşürmüş taşınmazlar ancak yıkılması veya yürürlükte ki İmar Mevzuatlarına uygun  güçlendirilmesi  durumunda şerh kaldırılabilir.