Skip links

Müşavirlik

FAALİYET ALANLARI

Müşavirlik

İzmir Yapı Müşavirliği

KAPSAMI

 • Kesin ve uygulama projelerinin gözden geçirilmesi,
 • Yapım aşaması tasarım değişikliklerinin değerlendirilmesi,
 • Kalite yönetiminin denetlenmesi ve takibi,
 • Uygunsuzluk durumlarının yönetimi ve Yüklenici’ye direktifler hazırlanması,
 • Uygulama iş programının kontrolü ve ilerlemelerin takibi,
 • Finansal modelleme ve ihale teknik belgelerinin hazırlanması,
 • İhalelerin ön yeterlik, teknik soru-cevap, tekliflerin teknik kıyası ,süreçlerinin yönetimi,
 • İnşaat sonu ve işletme hallerinde tesislerin kontrol ve gözlemlerinin yapılması,

Yapım Öncesi Müşavirlik

Bir Projenin gerçekleşmesinde en önemli safha planlamadır. Doğru planlama Projenin başarısını doğrudan etkiler. Yatırımın Hayata geçirilmesi için gerekli finansal gücün miktarının belirlenmesi ve Uygulama Projelerine baz olması için hedef maliyetin hazırlanması, Projenin gerçekleşmesindeki en önemli unsurlardandır.

Yatırımın hayata geçmesi ya da geçmemesi kararındaki en önemli kaynak Fizibilite Raporudur. Fizibilite Raporu özetle, Keşif, İş Programı, Piyasa Araştırması, Kredi Maliyetleri – Gelirleri, İşletme Giderleri ve Gelirlerin değerlendirildiği uzun süreçli bir Nakit Akış Tablosudur. Tüm maliyet ve gelir unsurları elde bulunan tüm donelere bakılarak detaylı bir şekilde hesaplanır ve yapılan planlamaya paralel olarak Nakit Akış Tablosunda özetlenir.

Hazırlanan uygulama projeleri yapının yaklaşık bütçesini oluşturacağından finansal değerlendirme çok önemlidir. Bu sebeple malzeme seçimlerinin yapılmasında, planlama aşamasında oluşturulan bütçe ile devamlı kontrol edilerek mimarlık-mühendislik proje hizmetleri tamamlanır.

Uygulama Projeleri ortaya çıktıktan hemen sonra Projenin tüm metrajları detaylı olarak yapılmalı ve bu metrajlarla birlikte Keşif ortaya çıkartılarak İhale süreci başlatılmalıdır. İhale öncesi Proje, Mahal Listeleri hazırlanması takibine paralel tüm Teknik Şartnameler hazırlanır. Teknik Şartnameler işin muhteviyatına bağlı olarak işe özel olarak hazırlanmaktadır. İhale Şartnamesi, Sözleşme Taslağı, Özel İdari Şartname vb Sözleşme eki dokümanlar ihale öncesi hazırlanır ve tüm İhale süreci İşverenle birlikte yürütülür.

İhale Dokümantasyonlarının hazırlanması ve İşveren tarafından onaylanması ihale süreci başlar. İşveren tarafından seçilen Firmalar ihaleye davet edilir. Davete olumlu cevap veren Firmalara İhale Dokümantasyonu imza karşılığı teslim edilir. İstekli Firmalardan soruları olanlar sorularını İşveren’ e yazılı olarak iletir ve bu sorulara cevaplar İşveren’ in onayıyla tarafımızca tüm Firmalara aynı anda iletilir.  İstekli Firmalar Fiyat Tekliflerini İşveren’ e aynı gün ve saatte teslim ederler ve Teklifler İşveren İhale Komisyonunca açılarak zabıt altına alınır ve Fiyat Teklifi Dosyaları tarafımızca detaylı olarak idari, teknik ve fiyat olarak incelenir.

Alınan teklifler kıyaslamalı olarak tabloların desteğiyle raporlanır ve Rapor İşveren’ e sunulur. Bu rapor sonrası İstekli Firmalardan gerekli görülenler ayrı ayrı toplantıya çağrılır ve işe ait sorular İşveren’ in de bulunduğu toplantıda İstekli Firmalara iletilir. Sorular, idari, teknik ve fiyat konularını içerir. İstekli Firmalardan toplantıda yapılan görüşmelere göre revize fiyat tekliflerini iletmeleri istenir. Bu toplantılarda Firmalar daha iyi tanınır ve işe yaklaşımları ile işi kavrama durumları değerlendirilir. Bu görüşme ve revize fiyat teklifi süreci İşveren tercihine bağlı olarak bir, iki yada daha fazla tur olabilir.

İhale sonucunu belirlemedeki kıstaslar Yatırımcı ile birlikte değerlendirilerek teknik destek sağlanır. İhale aşamasında Müşavir, sadece istişari (öğüt veren) çerçevede çalışır ve genellikle herhangi bir çözüm için seçim yapanla aynı sorumluluğu taşımaz. Sorun ya da konu hakkında nihai karar verme yetki ve sorumluluğu İşveren ya da İşverenlere aittir.

Yapım Sonrası Müşavirlik

İNŞAAT YÖNETİMİ

 • Kontrol Amiri, Teknik Ofis Şefi, Saha Kontrol Şefinden oluşan bir Şantiye Kontrol Teşkilatının Uzman Mühendislerle (İnce İşler Mimarı, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi) Part-Time desteklenmesi
 • Proje Koordinatörü destekli Şantiyede full-time mesai yapacak Kontrol Mühendisi veya İnşaat Teknikerinin şantiyede bulundurulması
 • Haftada gerektiği kadar gün şantiyenin Proje Koordinatörü ekibince ziyareti,

İle sağlanacaktır. 

PROJE YÖNETİMİ

 • İş programının hazırlanması ve Müteahhitlerin İş Programlarının süperpoze edilerek karşılaştırılması ve gerekli uyumun sağlanması. İş Programının güncellenmesi, revizyonu, Müteahhitlerce İş Programının güncellenmesinin sağlanması. İş Programının takibi için Haftalık Toplantılar tertip edilmesi. Ekip, Ekipman Programının yapılması, takibi.
 • Müteahhitlerin İnşaat Metodunun hazırlaması sonrası İnşaat Metodunun kontrol ve onaylanması. Yapılan imalatların İnşaat Metoduna uygun yapılmasının kontrolünün yapılması.
 • Yapılan imalatların Uygulama Projelerine uygunluğunun denetlenmesi.
 • İmalat sırasında ortaya çıkabilecek proje uyumsuzluklarına  müdahale edilmesi, gerektiğinde acil önlemlerin alınması.
 • Uygulamada kullanılacak malzemelerin şartnamelere uygunluğunun denetlenmesi. Malzeme seçimi için gerekli organizasyonun yapılması ve İşveren’ e rehberlik yapılması
 • İmalatların Mimari, Yapısal, Elektrik, Mekanik ve Altyapı disiplinlerinde Müteahhit yada Müteahhitler tarafından yürütülen yapım faaliyetlerinin takibi, bunların ilgili Mukaveleve eki , tasarım, şartname ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü, hataların düzelttirilmesi.
 • Her imalatın, Müteahhit’ in, Taşeronun İmalat Seviyelerinin detaylı olarak takip edilmesi
 • Puantaj, imalat bilgileri vb. bilgilerin bulunduğu Günlük Raporların Müteahhit tarafından hazırlanmasının sağlanması. Günlük Raporun hazırlanarak İşveren’ e sunulması.
 • Daha çok İş Programı Bilgilerini ihtiva eden Haftalık Raporun hazırlanması ve İşveren’ e sunulması.Aylık İş İlerleme, Nakit Akış, Makine – Ekipman – Personel Bilgilerinin İş Programı ile karşılaştırmalı olarak gösterilmesi ile birlikte Aylık Raporun İmalat Resimleri ile birlikte hazırlanması.
 • Sözleşme ve yazışmalara göre her ay Müteahhitlerin Hakedişlerinin  hazırlatılması, kontrolü ve onayı. Hakedişlerin İşveren’ e izahı ve sunulması.
 • İşin selametle yürütülmesi adına hukuki yazıların zamanında yazılması ve İşveren’ in bu konuda gerekli yerlerde uyarılması.

İLE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİ, FER AY ANALİZ UZMAN AVUKAT, MÜHENDİS, MİMAR KADROSU İLE SAĞLAYACAKTIR.