Skip links

İnşaat Hukuku Danışmanlığı

FAALİYET ALANLARI

İnşaat Hukuku Danışmanlığı

FERAY HUKUK & FER AY ANALİZ MÜHENDİSLİK eser sözleşmesi şemsiyesi altında, inşaat, yüklenici ve altyüklenici sözleşmelerinin düzenlenmesi ve inşaat hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi konusunda deneyim sahibidir. Avukatlarımız ve Mühendislerimiz ekseriyetle aşağıdaki konularda müşterilerimize destek verilmektedir.

  • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve kentsel dönüşüm,
  • Arsa payı karşılığı inşaat, kar karşılığı inşaat, hasılat paylaşımı karşılığı inşaat işleri,
  • EPC (Mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmeleri)
  • FIDIC Sözleşmeleri
  • İnşaat ve kira karma tipli sözleşmeler
  • Ayıplı gayrimenkul imalatından kaynaklanan uyuşmazlıklar

Kentsel dönüşüm olarak bilinen 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN’ un çıkarılması ile inşaat hukuku alanında yoğunluğu had safhaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak da gerek şahıslar gerekse de firmalar arasında hukuki ihtilafların ortaya çıkması kaçınılmaz bir hal almıştır. Feray Hukuk Bürosu & Fer AY Analiz Mühendislik olarak, birçok üniversitenin akademik kadrolarıyla koordineli olarak çalışan uzman avukat, mühendis, mimar kadromuz ile inşaat hukuku alanında, hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.

1)Genel inşaat, Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Eser Sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve revizesi,

2)Sözleşme imzalandıktan sonra çıkabilecek her sorunda danışmanlık hizmetini verilmesi,

3)Sözleşmeler imzalandıktan sonra tarafların yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda yapılması gereken işlemler konusunda tarafların bilgilendirilmesi; gerekli bildirim, uyarıların yapılması; ihtarname düzenlenmesi, özellikle ayıplı ifa durumunda delil tespiti gibi daha sonradan açılacak olan esas davayı etkileyecek işlemlerin yapılması,

 4)İnşaat hukukunda en önemli husus olan; yüklenicinin işini tam ve eksiksiz olarak teslim ettiğine dair başta kesin teslim ve kesin kabul tutanaklarının ve bilumum tüm tutanakların düzenlenmesi,

5)İnşaat Hukukunda önem arz eden Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerini hazırlanması ve arsa sahipleriyle imzalatılması aşamasında etkin rol oynanması,

 6)İnşaat Hukukunun idari boyutunu oluşturan, başta idaredeki ruhsat işlemleri ile bilumum idari işlemlerin yapılması ve izinlerin alınması,

7) İnşaatın süresinde bitirilmemesi, ruhsat süresinin dolması, yıkım kararları ile iş bu süreçte müteahhit ya da malikler tarafından dairelerin ya da arsanın devredilmesi hallerinde tüm hukuki desteğin verilmesi,

8 ) Resmi şekle bağlı kalmaksızın noterde yapılmayan ya da noterde yapılmış olmakla birlikte tapuda şerh edilmeyen sözleşmelerden ve özellikle satış vaadi sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde gerekli tüm işlemlerin yapılması,

8) Taraflar arasında çıkan ihtilafların çözümü için adli ve idari mercilerde dava açılması; adli ve idari mercilere taşınan davaların takibi, davaların Müvekkilin lehine sonuçlandırılması ve dosyadaki tüm işlemlerin eksiksiz ifası,

9)Sözleşmeden dönme ve sözleşmenin feshi halinde Müvekkilin uhdesinde meydana gelen maddi ve manevi zararların tazmini için dava açılması,

10) İnşaat Hukukunun cezai boyutunu oluşturan, ruhsata aykırılık dolayısıyla oluşan başta imar kirliliği ve diğer suçlarla alakalı gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamasında aktif ve etkin savunma yapılması, Konularında gerekli tüm hizmeti eksiksiz ve layıkıyla yerine getirmektedir.

İnşaat hukukunda karşılıklı sözleşmelerin oluşturulması ve uygulama aşamasında hukuk kurallarına uygunluk daha sonra çıkabilecek ihtilafların muhtemel ölçeği düşünüldüğünde ayrı bir önem taşımaktadır. İnşaat sözleşmelerinin, taşeron sözleşmelerinin ve anahtar teslim sözleşmelerinin hazırlanması dahil müteahhit ve inşaat yapım şirketleri arasındaki her konuda müvekkillerini temsil etmekte olup inşaat yapım aşamasında da sürekli olarak hukuki danışmanlık vermektedir. Konuyla yakın ilgilisi nedeniyle gayrimenkul hukuku ve kamu ihale hukuku alanlarında da hizmet verilmektedir.

Özellikle imar mevzuatı çerçevesinde şekillenen inşaat hukuku içerisinde iş sahibi – yüklenici – alt yüklenici, projelendirme, mimarlık- mühendislik, sosyal güvenlik kuralları ve benzerleri gibi pek çok olguyu barındıran bir hukuk& mühendislik dalıdır.